§1 Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.hcastello.pl oraz Firmy CUiB LEW Adelajda Jeziorowska-Stanior z siedzibą ul. Rynek 19 , 46-200 Kluczbork zwana dalej Villa Castello i wiąże się z jednoznacznym zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Umowa pomiędzy klientem (wynajmującym apartament), a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line przez stronę www.hcastello.pl, drągą mailową, bądź telefonicznie.

§2 Zasady rezerwacji

1. Rezerwacja – poprzez system bezpiecznych płatności internetowych DOTPAY Celem dokonania rezerwacji on-line klient wypełnia tabele danych osobowych zamieszczoną na stronie internetowej www.hcastello.pl, dotyczącą wybranego lokalu. Nastepnie wybierając jedną z 25-ciu dostępnych form płatnosci on-line dokonuje wpłaty zadatku na podane konto. System automatycznie zaznacza wybrany obiekt jako zarezerwowany. Kwota zaliczki obliczana jest przez system i w większości przypadków wynosi 30% ceny uslugi. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w ciągu 15 minut po wybraniu opcji „zapłac on-line” system anuluje rezerwację.W przypadku dokonywania rezerwacji na trzy dni przed planowanym przyjazdem konieczne jest uiszczenie zadatku w wysokości 100% poprzez system dotpay oraz potwierdzenia złożonej rezerwacji telefonicznie.
2. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub też e-mailowo wypełniajac formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego pokoju, która jest utrzymywana przez system przez 24h – w tym czasie musi wpłynąć na podane konto zadatek nie mniejszy niz 30% ceny uslugi, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24h rezerwacja bedzie anulowana.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy CUiB LEW Adelajda Jeziorowska-Stanior. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem rezerwacji i danymi kontaktowymi osoby odpowiedzalnej za przekazanie kluczy, karty lub kodu dostępu do budynku i zarezerwowanego pokoju.

4. Do dnia rozpoczęcia najmu wymagana jest wpłata pozostałej części opłaty, przy czym za wpłatę uważa się zaksięgowanie ustalonej kwoty na wskazanym koncie CUiB LEW Adelajda Jeziorowska-Stanior. – właściciela lokalu.

5. Brak pełnej opłaty traktowany jest jako odstąpienie od umowy najmu, przy czym wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

§3 Zmiany w rezerwacji

1. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji wpłacony zadatek przepada.

2. Ewentualne zmiany w terminach rozpoczętego już pobytu przez Klienta powinny zostać natychmiast zgłoszone drogą mailową.

3. Przypadki polegające na opłaceniu zadatku i na tym etapie chęci wprowadzenia zmian terminu oraz pobytu ustalane są indywidualnie i zależą od możliwości lokalowych Villi Castello w danym okresie czasu. Brak porozumienia stron w tym zakresie traktowany jest jako odstąpienie od Umowy. Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§4 Warunki umowy najmu

1. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wplaconego wcześniej zadatku) .Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu.
2. Cena – podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym), pościel i reczniki (jeden komplet dla każej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Jeżeli Gość życzy sobie sprzątnie w trakcie pobytu należy to zgłosić przedstawicielowi Villi Castello.
3. Odbiór kluczy, karty lub kodów dostępu do budynku – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, kart, kodów dostępu. O ile nie ustalono inaczej doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu Klienta. Nieuzgodnione przedłużenie pobytu oznacza obowiązek zapłaty klienta za kolejną dobę.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty calej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się tez do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
8. Klient – osoba dokonująca rezerwacji w momencie udostępniania lokalu zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport), okazania dokumentu potwierdzającego rezerwację oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie całkowitej opłaty za pobyt.

9. Klient może otrzymać wydruk rachunku (fakturę) za pobyt w lokalu, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (podczas składania rezerwacji).

10. Obsługa ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
– nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– zachowuje się w sposób agresywny.

11. Chęć ewentualnego przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym opuszczeniem lokalu. Villa Castello dołoży wszelkich starań, by umożliwić gościowy przedłużenie pobytu, pod warunkiem odpowiednich możliwości lokalowych Spółki w danym okresie.

§5 Zasady obowiazujace podczas pobytu

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Ville Castello o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, fma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Villi Castello, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

§6 Bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

§7 Opłata za zwierzęta

Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

§8 Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

§9 Lokal zastępczy

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących brak możliwości korzystania z lokalu zarezerwowanego przez Klienta,Villa Castello zobowiązuje się do udostępnienia lokalu zastępczego, o standardzie nie niższym niż wstępnie ustalono. Brak wolnego lokalu, brak zgody Klienta na zaproponowany lokal zastępczy lub inne rozwiązania proponowane przez Ville Castello, powoduje anulowanie rezerwacji. W tym przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

§10 Obowiązki klienta

1. Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00 oraz użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celach związanym z pobytem.

2. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Villi Castello zauważonych braków wyposażenia lokalu i szkód zaistniałych w lokalu. Niezależnie od powyższego, Gość zobowiązany jest do zgłoszenia Villi Castello wszelkich szkód zastanych w lokalu przy wprowadzeniu się do lokalu, w terminie 3 godzin od pierwszego wejścia do niego – telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w lokalu oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

4. Gość nie ma prawa udostępniać lokalu innym osobom bez zgody Villi Castello, również w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.

5. Zabrania się przetrzymywania zwierząt w wynajmowanych pokojach Viili Castello Za wyjątkiem sytuacji, w których obiekt wyrazi zgodę na takie działania. Podlegają one jednak odrębnej, dodatkowej, pisemnej umowie.

6. Przy każdorazowym opuszczaniu lokalu gość zobowiązany jest do zamknięcia okien (w tym okien dachowych) oraz drzwi zewnętrznych lokalu, a także do wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych (w tym klimatyzatora), z wyłączeniem lodówki. Osoba zarządzająca budynkiem, w którym znajduje się lokalu, upoważniona jest do wstępu do udostępnionego lokalu w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy lub innych czynników mogących wyrządzić szkody w lokalu.

7. W razie naruszenia postanowień § 6 ust. 1, 2, 5, 6, Villa Castello uprawniona jest do natychmiastowego rozwiązania umowy. W razie rozwiązania umowy na podstawie niniejszego postanowienia, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

8. Po zakończeniu pobytu, Gość zobowiązany jest do zwrotu kluczy lub kart do lokalu. W razie braku ich zwrotu,Villi Castello przysługuje prawo obciążenia Gościa kosztami wymiany zamków w lokalu.

§11 Informacje dodatkowe

1. W cenę noclegu wliczone jest śniadnie w formie bufetu szwedzkiego serwowane od 7.00 do 10.00. Istnieje jednak możliwość zamówienia „Catering ” smacznych posiłków z zaprzyjaźnionych restauracji co łączy się z dodatkową opłatą.

2. Palenie we wszystkich lokalach i na ternie całego obiektu Villa Castello jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą umowną w wysokości 1000 PLN. Kara umowna nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów odrębnych.

3. Właściciel lokalu nie zapewnia dostępu do miejsca parkingowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Na prośbę klienta osoba oddelegowana do zarządzania obiektem może wskazać lokalizację parkingów publicznych (płatnych i bezpłatnych) zlokalizowanych na terenie miasta w którym znajduje się wynajmowany apartament.

4.Villa Castello nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest lokalu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz przerwami w dostawach mediów z przyczyn niezależnych od Villa Castello.

5. Villa Castello nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Gościa w lokalu. Przedmioty pozostawione przez gościa w opuszczanym apartamencie mogą zostać odesłane na wskazany adres na podstawie odrębnych ustaleń stron, po uzgodnieniu warunków usługi.

6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Villi Castello. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Villa Castello., a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby